[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
  
ผลงาน รางวัล ความภาคภูมิใจ  
 

ผลงานรางวัลความภาคภูมิใจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจได้รับเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษากิจการการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงโดยนายวิญญู  ทองสกุล ในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาจังหวัดพัทลุง


ผู้รับใบอนุญาติวิทยาลัย

ได้รับ ประกาศเกียรติคุณ  "ผู้มีจิตวิญญาณแน่วแน่เสียสละและมั่นคงในการบริหาร พ.ศ.2555 และปฏิบัติการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน "

โดยรับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในปีการศึกษา 2555


ครูและบุคลากรผลงานดีเด่นในวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ที่ได้รับเกียรติบัตร

 1. อาจารย์นิรันทร์  หนูสุวรรณ์ ประเภท ผลงานดีเด่น
2. อาจารย์นิยะดา  เยียนจันทร์ ประเภท ครูจรรยาบรรณดีเด่น
3. อาจารย์ภานิภัค  ประเภท ครูดีในดวงใจ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยรับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556  โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)


 เกียรติประวัติสถานศึกษา

        -  ให้บริการห้องประชุมเพื่อประชุมอบรมสัมมนาแก่ส่วนราชการวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดปี
          -  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อบรมสัมมนาแก่ส่วนราชการวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดปี
        -  ให้อาคารเรียน อาคารประกอบ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นศูนย์ให้การศึกษาระดับ
              ปริญญาตรี ป.บัณฑิต  ศูนย์ประจำจังหวัดพัทลุง
        -  สนับสนุนโปรแกรม บริการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และรับผิดชอบฝ่ายรายงาน/
             ประเมินผล การจัดทำคะแนนงานแข่งขัน งานกีฬา - กรีฑา นักเรียน ผู้เรียน และประชาชน
              จังหวัด พัทลุง ประจำทุกๆ ปี
        -  วิทยาลัย  “ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
              ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ 2 เมื่อวันที่  22 
              กรกฎาคม  2552
          -   ได้รับโล่ “ สนับสนุนกิจการด้านการศึกษาจังหวัดพัทลุง” งานเปิดโลกการศึกษาสร้าง
               ปัญญาเด็กพัทลุง  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2552
        -   รางวัลชมเชย“ประเภทสวยงาม”  การประกวดพวงมาลาวันปิยมหาราช 23  ตุลาคม 
               2552
        -   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ประเภทสวยงาม”  การประกวดพวงมาลาวันปิยมหาราช 
               23  ตุลาคม  2553
          -   อาจารย์ธนกาญจน์    ขุนยัง ได้รับรางวัล ครูดีเด่นศรีพัทลุง เนื่องในวันการศึกษาเอกชน
              ประจำปี พ.ศ.  2555
          -   อาจารย์ธนิตย์  อ่อนดำ ได้รับรางวัล ครูดีเด่นศรีพัทลุง เนื่องในวันการศึกษาเอกชน
              ประจำปี พ.ศ. 2555
          -  วิทยาลัยฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ ปีงบประมาณ 2555 จาก สำนักงาน
              คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
          -   อาจารย์นิรันทร์   หนูสุวรรณ์ ได้รับรางวัล ครูที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมการศึกษาเอกชน
              จังหวัด พัทลุง เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2556
          -   อาจารย์นิยะดา  เยียนจันทร์ ได้รับรางวัล ครูที่มีจรรยาบรรณดีเด่น จากสมาคมการศึกษา
              เอกชน จังหวัด พัทลุง เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2556
          -   อาจารย์พาณิภัค  เอียดนุ้ย ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัด
              พัทลุง เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2556
          -   วิทยาลัยฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ ปีงบประมาณ 2556 จาก สำนักงาน
              คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
          -   นางจารวี ปรางน้อย ได้รับเงินทุนจากมูลนิธิกองทุนปลายข้าว โดยนายโกสินทร์ ไพศาลศิลป์
              เป็นประธานมูลนิธิ

   ผู้บริหาร
       ผู้รับใบอนุญาต   

-                   “ครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น”  จังหวัดพัทลุง ประจำปี  2527
-                   “บุคคลดีเด่น”  ประจำปี  2534  จากกระทรวงศึกษาธิการ
-                   “บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น”(คนดีศรีเมืองลุง)  ประจำปี  2538  สาขาบริการชุมชน  จากจังหวัดพัทลุง
-                   ได้รับเสื้อ  Blazer  จากกรมพลศึกษา  พ.ศ.  2542
-                   ได้รับเสื้อ  Blazer  จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2543
-                   “ศิษย์เก่าดีเด่น”  มหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  2543
-                   ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  “ดิเรกคุณาภรณ์  ชั้นที่ 5”  พ.ศ.  2543
-                   “บุคคลสร้างสรรค์ – เสียสละ  ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ”  ประจำปี  2544  สาขานักพัฒนาบริหารสถานศึกษาดีเด่น  จากนิตยสารกรุงเทพสุดสัปดาห์ร่วมกับชมรมสตรีนักธุรกิจสร้างสรรค์สังคมไทย
-                   คนดีศรีแผ่นดิน  ประจำปี  2544  สาขา  “นักบริหารสถานศึกษาผู้มีคุณธรรมดีเด่น”  จากนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์
-                   “คนดีศรีราชภัฎ”   ประจำปี  2546  ประเภทศิษย์เก่า  จากสถาบันราชภัฎสงขลา 
-                   ผู้รับใบอนุญาตมีตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคใต้
-                   อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.)  เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเขตที่  2
-                   นายกสมาคม  วิทยาลัยเอกชนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-ปัจจุบัน
-                   ประธานกรรมการ ปส. กช จังหวัดพัทลุง
           ผู้อำนวยการ
-                   ผู้อำนวยการเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำทุก ๆ ปี   ระดับจังหวัดพัทลุง   ระดับเขตตรวจราชการที่ 11   และระดับภาคใต้
-                   เป็นคณะอนุกรรมการการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพัทลุง
-                   เป็นกรรมการ ปส กช. จังหวัดพัทลุง “ประเภทอาชีวศึกษา”
-                   เป็นกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง   
     

 นักเรียน/ผู้เรียน    
-                   นักเรียน/ผู้เรียนทุกคนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
-                   ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะ  การแข่งขันแดนเซอร์  โครงการ  “To  Be  Number  One”  ในงานกาชาดประจำปี  2555
-                     นักศึกษาสาขาการตลาดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  การเขียนและประกวดแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การเขียนและประกวดแผนธุรกิจครั้งที่  2”  3 ก.ค. 55 และ 4 ก.ย. 55 ณ  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
-                    นายพิทักษ์พล  ปลอดขำ นักศึกษาสาขาการตลาดได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ในการประกวด Cool and Cute หนุ่มหน้าหล่อ สาวหน้าสวย
-                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “เต้นแรงถึงใจ กับทรูมูฟเอช 3 จี พลัส” ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2556
-                     ผลสอบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ครั้งที่  27  ประจำปีการศึกษา  2555  ได้รับเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้
                                1.  เหรียญทอง         26      เหรียญ
                                2. เหรียญเงิน           14      เหรียญ
                                3.  เหรียญทองแดง     11      เหรียญ    
 -  นายสุรศักดิ์  ธรรมเครื่อง นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้รับทุนการศึกษา  จากกองทุนมูลนิธิ   
    บรรจง ชูสกุลวงศ์ มูลนิธิสุวรรณา สุวรรณคีรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
    พัทลุง เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
-   นายสุรศักดิ์  ธรรมเครื่อง นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้รับทุนตัวแทนจังหวัดพัทลุง เข้าศึกษา
    ต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (ฟรีค่าลงทะเบียน)