[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
  
ครูวิทยาลัย  
 

รายงานบุคลากรในแผนก/ฝ่าย เลือกทุกแผนก/ฝ่าย
  
            
     
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล แผนก/ฝ่าย
1 นายกิตตน์ หนูสง ผู้รับใบอนุญาต
2 นางพรศรี หนูสง ผู้อำนวยการ
3 น.ส.จารุพรรณ หนูสง ครู
4 นายสมชาติ พาราวิวัฒน์ ครูพิเศษ
5 น.ส.สุนิษา วิเชียรบุตร บุคลากร/ธุรการ
6 น.ส.กัลยา เหมือนใจ ครูสาขาบัญชี
7 น.ส.ปิยาภรณ์ ขวัญสุด ครูสาขาการตลาด
8 น.ส.เกษริน เรืองประดับ ครูสาขาคอมพิวเตอร์/เทคโน
9 น.ส.อังคณา สิทธิ์มาก ครูสาขาคอมพิวเตอร์/เทคโน
10 น.ส.วิสา พลเหมือน ครูสาขาการบัญชี
11 น.ส.ภัศรา อินทร์ภักดี ครูหมวดพื้นฐาน
12 นายไพรัช นิลวรรณ ครูหมวดพื้นฐาน
13 น.ส.ชัญญานุช ชูทอง ครูสาขาการตลาด
14 นายชาญวิทย์ ฤทธินิ่ม ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 นางนิยะดา เยียนจันทร์ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
16 น.ส.ธนกาญจน์ ขุนยัง ฝ่ายวิชาการ
17 นายนิรันทร์ หนูสุวรรณ์ ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์
18 น.ส.อารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์
19 นางจิรัฐติกาล คชเสน ครูสาขาการบัญชี
20 นายรุจิรวัฒน์ งามขำ หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21 นายอิทธิพงษ์ ขำจีด ครูบรรณารักษ์
22 นางวิจิตรา มากจุ้ย เจ้าหน้าที่