[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 

หลักสูตรการศึกษา และสาขาที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพพุทธศักราช 2556 (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  (ปวส.) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ใน 2 ประเภทวิชา ดังนี้
1.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
    หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ระดับปวช.) จัดการศึกษา 3 ประเภทวิชาคือ

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 3 สาขาวิชาคือ
1.1  สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานการบัญชี)
1.2  สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานการตลาด)
1.3  สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูง (ระดับปวส.)  จัดการศึกษา 2 ประเภทวิชาคือ

1.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1  สาขาวิชาการบัญชี
2.2  สาขาวิชาการตลาด
2.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ